Vedtægter

§1
Foreningens navn: Lejre Havkajak & friluftsforening
Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

§1a
Foreningens formand skal være bosat i Lejre kommune.

§2
Foreningens formål: er at dyrke havkajak , klatring og andre former for friluftsliv. Det er samtidig foreningens formål at udbrede interessen for friluftsliv.

§3

Indmeldelse : skal ske til bestyrelsen. For personer under 15 år kræves forældres samtykke.

Kontingent : Kontingentets størrelse vedtages på den årlige generalforsamling.
Kontingentet betales pr. d. 1. januar
Bestyrelsen er kontingentpligtig.
Udmeldelse kan ske mundtligt til klubbens bestyrelse.

§4
Bestyrelse:
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges ved simpel flertalsbestemmelse på generalforsamlingen. Formanden vælges for 2 år af gangen, øvrige medlemmer af bestyrelsen for 2 år, men disse vælges forskudt, således 2 (næstformand og øvrigt medlem) er på valg i lige år og 2 (kasserer og øvrigt medlem) er på valg i ulige år.
Valgbarhed: Alle der er fyldt 15 år kan indgå i bestyrelsen, dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år. Såfremt et medlem er under 15 år, kan en forældre eller værge varetage medlemmets interesser i bestyrelsen.
Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsen er som minimum sammensat af en formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsesmøde: afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Beslutningsdygtighed: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens eller i dennes fravær, den fungerende formands stemme, udslag på afstemningen.
Protokolfører: fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmødet, og den underskrives af vedkommende og formand eller fungerende formand.
Ansvar: Bestyrelsen og klubbens medlemmer kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for personer eller materiel skade. Al klatring er på eget ansvar.

§5
Regnskab og Revision: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med sin respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelse.
Regnskabet skal forud for generalforsamlingen være revideret af to uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisor og suppleant vælges hvert år på generalforsamlingen.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§6
Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober. Den eksakte dato fastsættes af bestyrelsen og indkaldelsesvarslet er 14 dage. Alle medlemmer indkaldes skriftligt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mere end 25 % af foreningens medlemmer forlanger dette.
Vedtagelse af forslag: Alle forslag vedtages ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, dog kræves der til udelukkelse af medlemmer og ændring af vedtægter 2/3 flertal. Der kan efter ønske foretages skriftlig afstemning. Der kan vedtages forslag under eventuelt, der vedrører den daglige drift af klatreklubben. F.eks. klatretider, nye greb, mv.
Fremmødte medlemmers forældre eller værge har stemmeret i.f.m. generalforsamling. Der er kun en stemme per medlem, og den kan kun afgives ved personligt fremmøde. Ingen kan afgive mere end en stemme per afstemning.
Protokol: Der føres protokol over de vedtagne beslutninger ved generalforsamlingen.
Dagsorden: Ved den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af beretning

4. Forelæggelse af revideret regnskab

5. Behandling af forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse

8. Eventuelt

§7
Eksklusionsgrunde:
Kontingentrestance: Er et medlem i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan bestyrelsen med 7 dages skriftlig varsel ekskludere medlemmet. Betales restancen, er medlemmet fuldgyldigt medlem fra betalingsdatoen.
Uhensigtsmæssig omgang med klubbens materialer: Ved anvendelse af klubbens materialer på ulovlig måde, der henvises her til sikkerhedsbestemmelserne, kan et medlem ekskluderes. Undlades der at gøre opmærksom på fejl eller mangler ved klubbens udstyr, kan dette medføre eksklusion.
Relationer til andre klubmedlemmer: Bringer et medlem overlagt et andet medlems liv i fare, eller svigter det i kritiske situationer, kan dette medføre eksklusion.
Beslutning om eksklusion: Bestyrelsen foretager beslutningen om eksklusion. Eksklusion kan dog ikke foretages uden mundtligt at have kontaktet medlemmet for at høre dennes version af det forhold, der har ført til eksklusionsmuligheden.

§8
Opløsning af klubben: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af klubbens medlemmer ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger beslutter dette. Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens formue almennyttige formål inden for ungdomsarbejdet i Lejre Kommune. Foreningens materialer tilfalder en gruppe inden for Lejre Kommune, der kan finde anvendelse for disse, her inkluderet ungdomsskolen og folkeskolerne.

§9
Tegning: Foreningen tegnes udadtil af bestyrelsen.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden, dog skal forpligteren være fyldt 18 år. Kassereren har stillingsfuldmagt.

§10
Sikkerhedsreglement: De punkter der er omtalt i klubbens sikkerhedsreglement er til enhver tid gældende. Sikkerhedsreglementet fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse. Bestyrelsen er forpligtet af sikkerhedsreglementet.

Brud på sikkerhedsreglementet kan medføre bortvisning.

Rettet den 14.12.2006/BT
Retter den 25.8.2010/BT
Rettet nov. 2012/BT 
Rettet dec. 2014/BT-gældende